Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

I linje med EU’s uppdaterade dataskyddsförordning, GDPR, har vi en kontaktpunkt dit personer kan vända sig om de identifierar sig och vill få bilder med sig själva på borttagna från vår hemsida eller andra kanaler. För frågor om det vänligen maila oss på malin@paliro.se.

Integritetspolicy för kameraövervakning  

Ändamål: Ekerö Centrum använder övervakningskameror med syfte att förebygga och försvåra brottsliga handlingar i centrumet. De är också till för att skydda både besökare och personal samt centrumets egendom från brott och olyckor. Vid behov och på begäran lämnas information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Behandlingar som utförs: Inspelning av rörlig bild från fasta kameror.

Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.

Lagringsperiod: Materialet sparas normalt maximalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Hantering av uppgifter: Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga som är anställda ur det bevakningsföretag som har till uppgift att sköta Ekerö Centrums system för kameraövervakning. Dessa har skrivit under sekretessförbindelse och har tystnadsplikt. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Skydd av uppgifter: Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Enskildas rättigheter: Ekerö Centrum informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de stora huvudentréerna till centrumet. Skyltningen kompletteras med kontaktinformation som hänvisar till ytterligare information på Ekerö Centrums hemsida. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

  1. Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.

  2. Information om ändamålet med kamerabevakningen.

  3. Information om lagringstiden.

  4. Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.

  5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

  6. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

  7. Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig vid EkeröCentrum kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

Om det, för att kunna fastslå om en enskild person finns inspelad eller för att en enskild ska få ta del av inspelat material av sig själv, krävs hantering av inspelat material som bedöms utgöra en onödig integritetskränkning av tredje person kommer en sådan begäran inte att beviljas.

Övrigt: För eventuell insamling av material från sådan kameraövervakning som hyresgäster i Ekerö Centrum ordnar inom ytor de hyr ansvarar inte Ekerö Centrum utan respektive hyresgäst.